شرح محصول

محصول کد ۱۰۱ پودری پایه سیمانی است که به منظور تقویت مقاومت مکانیکی، تراکم و کاهش نفوذپذیری به بتن در حال ساخت افزوده می‌شود. افزودن کد ۱۰۱ به مخلوط بتن باعث می‌گردد که گپ‌های موجود داخل سیمان از بین برود و همچنین باعث می‌شود هیدروکسید کلسیم آزاد موجود در بتن در منافذ موئین بتن ترکیب گردد و در نهایت باعث تراکم ساختار خمیر سیمان و افزایش مقاومت می‌شود.

.

میزان مصرف: ۳ تا ۵/۷ درصد وزن سیمان.